Kto je partnerom verejného sektora?

Za partnera verejného sektora považujeme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ale je príjemcom finančných prostriedkov či majetku z verejných zdrojov nad limit stanovený zákonom. Ide napr. o:

  • dodávateľov a subdodávateľov vo verejnom obstarávaní,
  • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • tých, ktorí získavajú peniaze z rozpočtov, eurofondov, investičných stimulov alebo od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb,
  • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • príjemcov finančných prostriedkov z poľnohospodárskej platobnej agentúry a pod.

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

RPVS je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje ustanovené zákonom a ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR). Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina s príslušnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Register je prístupný na webovom sídle MS SR a je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva, čo znamená, že RPVS sa vedie len v elektronickej podobe, ktorá je právne záväzná, t.j. údaje zverejnené v RPVS nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať, pretože si ich orgán verejnej moci vie zistiť sám.

Komu vyplýva povinnosť registrovať sa?

Zápis do RPVS je potrebný pre každý subjekt (fyzická i právnická osoba), ktorý má v pláne zúčastniť sa verejných obstarávaní, prijímať štátnu pomoc alebo nadobúdať od štátu majetok. V prípade porušenia tejto povinnosti nebude subjektom umožnené čerpať ďalšie finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov, pričom je možné uložiť pokutu vo výške získaného hospodárskeho prospechu a ak ho nie je možné určiť, tak pokutu v rozmedzí 10 000 až 1 000 000 eur.

Partner verejného sektora sa do RPVS nemôže zapísať sám, ale musí si na tento účel zabezpečiť oprávnenú osobu (podľa zákona ňou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Takto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS.

Čo ponúka Navrat Law?

Navrat Law poskytuje rýchlu a bezproblémovú registráciu partnerov verejného sektora. Naši odborníci majú rozsiahle pracovné skúsenosti s RPVS a dlhoročná právna prax ich kvalifikuje i na riešenie problémov, ktoré vznikajú v súvislosti s komplikovanými korporátnymi štruktúrami so zahraničnými spoločníkmi a vlastníkmi. Navrat Law je kompetentná i v oblasti účtovných a daňových otázok, a preto predstavuje jednu z najlepších volieb na trhu.