Korporátne právo

Fúzie, akvizície a spoločné firmy

Naša firma zastupuje medzinárodné a domáce spoločnosti a finančné inštitúcie nielen v oblasti fúzií a akvizícií, ale aj mnohých prvotriednych transakcií. Poradíme spoločnostiam a ich vedeniu ohľadom akvizície, zlúčenia, získania alebo odrazenia neželaného prevzatia. Naši právnici vnášajú pochopenie a ocenenie pre podnikové potreby svojich klientov do každej dohody a spoločnosť meria svoj úspech našou schopnosťou uspokojiť a prekonať tieto potreby. Náš tím pre fúzie a akvizície čerpá zo zdrojov firmy, ktoré sú potrebné v danej transakcii, koordinujúc svoje úsilie s našimi vedúcimi advokátmi v oblasti právnických osôb, cenných papierov, financií, antitrustových, daňových, výkonných odmien a dávok.

Súkromný kapitál a rizikový kapitál

Naďalej poskytujeme poradenstvo v súvislosti s niektorými najvýznamnejšími záležitosťami rizikového kapitálu a naši klienti oceňujú prísnosť nášho komplexného prístupu pri ochrane a rozvoji svojich obchodných záujmov. S právnikmi sídliacimi v Spojených štátoch a Európe je firma rešpektovaná pre svoju medzinárodnú súdržnosť.

Pomáhame klientom v každej fáze životného cyklu fondu – tvorba, investovanie, strategické iniciatívy a investície. Medzi našich klientov patria nezávislé súkromné ​​investičné spoločnosti, divízie súkromných kapitálových investičných bánk, firemné a verejné dôchodkové spoločnosti a spoločnosti a jednotlivci. Vďaka vysoko hodnotenej firemnej dani, zamestnaneckým výhodám, nehnuteľnostiam, pákovému financovaniu, fúziám a akvizíciám a praktikám na kapitálových trhoch ponúka naša metóda súkromného kapitálu klientom zastúpenie v nespočetných záležitostiach, ktoré im odporúčame.

Kapitálové trhy

Pravidelne poskytujeme poradenstvo emitentom a upisovateľom o kritickom a precedenčnom financovaní spoločnosti, ktoré pokrýva celé spektrum transakcií na kapitálových trhoch.

Nehnuteľnosti

Naše praktiky v oblasti nehnuteľností sú diverzifikované a globálne, zahŕňajúc celý rad typov transakcií, regiónov a tried aktív.
Naša realitná prax je široká a komplexná, pričom právnici pravidelne zastupujú vlastníkov, veriteľov, developérov a investorov na celom svete v:

– akvizíciách a dispozíciách,
– spoločných podnikoch, partnerstvách a kapitálových investíciách,
– rozvojových projektoch,
– financovaní vrátane syndikovaných úverov, sekuritizácií a iných transakcií na kapitálových trhoch,
– konkurzných a reštrukturalizačných prácach vrátane tréningov, investícií do nehmotných nehnuteľností a reštrukturalizácie úverov.

Práva duševného vlastníctva

Naša firma chápe, že najcennejšie aktíva našich klientov sú často ich duševné vlastníctvo, produkty a technológie. Svojimklientom ponúkame kompletný sortiment právnych služieb na presadzovanie a obhajovanie, ako aj komercializáciu, využívanie a získavanie všetkých druhov duševného vlastníctva.

Máme značnú dôkladnosť v celom rade práv duševného vlastníctva vrátane patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev a ochranných známok. Klienti vo finančných službách, telekomunikáciách, informačných technológiách, elektronickom obchode, počítačovom hardvéri a softvéri, spotrebiteľských produktoch, médiách a zábave, kovoch a baníctve, vo farmaceutickom priemysle, výrobe a iných odvetviach sa spoliehajú na naše najdôležitejšie otázky týkajúce sa práv duševného vlastníctva.

Máme prax v oblasti komplexného spracovania obchodných transakcií na celom svete ohľadom duševného vlastníctva. Máme značné skúsenosti so štruktúrovaním, navrhovaním a prerokovaním transakcií, ktoré zahŕňajú licencie; strategickú spoluprácu a podnikové partnerstvá; spoločné podniky; dohody o výskume a vývoji; dohody o výrobe; dodávateľské a distribučné dohody; marketingové a propagačné dohody; outsourcing; a poradenstvo a dohody o službách.

Spolu s našimi doplnkovými odbornými znalosťami v podnikovej, finančnej a daňovej oblasti ponúka naša kancelária v oblasti duševného vlastníctva integrovaný prístup k predvídaniu a uspokojeniu rôznych potrieb svojich klientov.

Dane

Naše medzinárodné daňové služby patria medzi najlepšie na svete a poskytujú klientom jedinečnú úroveň a prehľad o najnáročnejších firemných transakciách. Zameriavame sa na praktické obchodné záujmy a časové obmedzenia svojich klientov a pýšime sa našou schopnosť uzavrieť obchody podľa plánu. Tým, že spolupracujeme so štyrmi medzinárodnými pobočkami, naša integrovaná celosvetová daňová prax uspokojí mnohonárodných priemyselných klientov, finančné inštitúcie, investičné fondy, vlády a jednotlivcov bez problémov.

Naše úlohy zahŕňajú:
– domáce a nadnárodné fúzie, akvizície, spoločné podniky a začínajúce podniky,
– cezhraničné priame investície,
– nové finančné produkty,
– deriváty,
– medzinárodné transakcie kapitálových trhov,
– investičné fondy vrátane súkromných investičných fondov a hedžových fondov,
– reštrukturalizácie a bankroty,
– projektové a leasingové financovanie,
– realitné transakcie a financovanie vrátane práce pre realitné investičné spoločnosti,
– daňové plánovanie pre nadnárodné podniky.