Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam na byty, domy, pozemky, nebytové priestory.

V rámci poskytovania právnych služieb svojim klientom ponúkame komplexnú prípravu dokumentov k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné) podľa ich požiadaviek, taktiež im zabezpečujeme súvisiace právne poradenstvo a zastupovanie v konaní pred príslušným katastrálnym odborom okresného úradu. Súčasťou nami ponúkaných služieb je aj autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom v zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

S príslušnými okresnými úradmi, katastrálny odbor komunikujeme v prípade autorizácie zmlúv elektronicky, čím vám vieme zabezpečiť úsporu času aj finančných prostriedkov, nakoľko vďaka elektronickej komunikácii s úradmi sú správne poplatky znížené na polovicu – napr. poplatok za zrýchlené konanie je znížený z 266€ na 133€  a poplatok za bežné konanie je znížený na z 66€ na 33€.

Zmluvy môžete prísť podpísať do našich prestížnych a reprezentatívnych priestorov, ktoré sú vhodné aj pre väčší počet zmluvných strán, alebo za vami prídeme do vašej kancelárie, prípadne na iné dohodnuté miesto stretnutia.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Autorizácia zmluvy zahŕňa v zmysle § 1a ods. 1 zákona o advokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmlúv advokátom môžeme prirovnať k vyhotoveniu notárskej zápisnice notárom.

Výhody autorizácie zmlúv advokátom:

  1. Advokát si preverí totožnosť účastníkov zmluvného vzťahu a ich zástupcov, pričom tieto údaje zisťuje z občianskeho preukazu, pasu alebo iného platného dokladu. Pre tento účel je advokátovi účastníkom udelený súhlas so zisťovaním a uchovávaním osobných údajov, a to prostredníctvom podpisu v Knihe o autorizácii. Pokiaľ účastník zmluvy, prípadne jeho zástupca nepredloží advokátovi platný doklad totožnosti a advokát účastníka alebo jeho zástupcu nepozná, musí byť jeho totožnosť potvrdená dvoma svedkami. Pokiaľ bola úspešne overená totožnosť účastníkov zmluvného vzťahu a ich zástupcov, zmluva je zviazaná s doložkou o autorizácii a nie je už potrebné ďalšie úradné osvedčovanie podpisov u notára alebo na matrike, čím sa vyhnete ďalším nákladom.
  2. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá bola autorizovaná advokátom už okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje len z hľadiska jej súladu s katastrálnym operátom a splnenia procených podmienok na povolenie vkladu. Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad je v tomto prípade skrátená z 30 dní na 20 dní.
  3. Poistenie advokáta za zodpovednosť za škodu je s výškou poistného krytia 1.500.000 €.

– cena od 150 €

Elektronické podanie na kataster po celom Slovensku

– zľava na poplatky 50%:

  • základná výška správneho poplatku v konaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zmlúv autorizovaných advokátom do 20 dní – 33 € alebo
  • správny poplatok za zrýchlené konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva  do 15 dní – 133 €

Zmluvy o úschove

V rámci poskytovania právnych služieb vám môžeme ponúknuť aj vypracovanie zmluvy o úschove finančných prostriedkov a následnú úschovu kúpnej ceny alebo jej časti. Poistenie advokáta za zodpovednosť za škodu je s výškou poistného krytia 1.500.000 €.

– cena od 50 €