Na správu aktiv navrhujeme zřídit investiční strukturu podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech „ZISIF“, která se nazývá Správa majetku srovnatelnou s obhospodařováním investičního fondu „SMSO“. Registraci na SMSO vydává ČNB.

SMSO je správa majetku, spočívající ve shromáždění peněžních prostředcích nebe penězi ocenitelných věcí od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo za penězi ocenitelnými věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů.

Výhodou struktury SMSO je, že je levnější a má mnohem méně administrativních povinností než její alternativy, např. uzavřený investiční fond, konkrétně má povinnost auditu a každoměsíčních zpráv.

Cena za SMSO je 250.000 Kč nebo 10.000 € za založení struktury, přípravu smluvní dokumentace, nastavení smluv, a vyřízení registrace SMSO u ČNB.

Roční odměna za správu je 2% p.a. z hodnoty aktiv a 20% ze zisku plus náklady na správu a provoz struktury/fondu. Výši odměny a nákladů na správu je možné stanovit i na fixní částku měsíčně plus za každý prodej částku rovnající se 1% z transakce.

Je velmi důležité, aby celou strukturu nastavili odborníci, kteří chápou nejen právní aspekty investičních struktur, ale chápou i budoucí daňové a DPH dopady již při vkládání a nabývání majetku a vědí Vás navigovat možnostmi prokázání původu majetku, neboť v opačném případě Vám později mohou vzniknout zbytečné problémy.

Alternativou je založení a správa svěřenských fondů. Svěřenský fond je slabší strukturou.

Na uvedenou téma zejména ohledně daňových výhod a rizik by bylo dobré osobní setkání.