Nestrácajte čas a peniaze a využite naše služby pri prihlásení pohľadávok do konkurzu alebo pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Veľký konkurz:

1. preddavok – 1 500 EUR – platí navrhovateľ (dlžník/veriteľ)

2. Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu – 6 500 – mala by to byť minimálna výška majetku, ktorá by sa v konkurze mala speňažiť

Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.
Následok -> zodpovednosť za škodu nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu včas – sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto dôvodu zrušený

Malý konkurz:

1. Preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu je 500 eur. – mal by byť uhradený pred podaním návrhu

Podmienky pre malý konkurz:

  1. návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
  2. dlžník má ustanovený štatutárny orgán,
  3. členovia štatutárneho orgánu nepôsobia ako štatutárny orgán vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
  4. bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,
  5. dlžník neporušuje povinnosť zverejňovať UZ v registri UZ 
  6. podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
  7. podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
  8. vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy

Zodpovednosť:

Ak dlžník pred vyhlásením malého konkurzu vykazoval záporné vlastné imanie a po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veriteľov prevyšujúce v úhrne 50 000 eur, sudca, na podnet prihláseného veriteľa, správcu alebo aj bez návrhu uloží osobe, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurzu podlieha aj majetok tretej osobypri ktorom možno odôvodnene predpokladať, že ho tretia osoba drží alebo spravuje vo vlastnom mene a na účet dlžníka (ďalej len „fiduciárna správa“).